Stoleté kalendárium - leden

Kalendárium je již více jak sto let součástí každého včelařského časopisu. Pokud se začtete do lednového kalendária Včely Moravské z roku 1906, možná budete žasnout nad tím, jak moderně naši předkové včelařili a jaké znalosti již tenkrát měli. Třeba vás také pohladí po duši čeština ze začátku dvacátého století a mimo jiné se dozvíte kdo je to hudlař.

Včelař v lednu

Předně mnoho štěstí a požehnání přeje všem milým včelařům na prahu nového roku nejen vzhledem k jejich včelaření, ale i k ostatním poměrům nový kalendářník z jižní Moravy, ten, co v těch amerických úlech včelaří a z nichž též mnoho medu klidí.

Vím, že i mnohý ten začátečník ve včelařství pochlubil se rád těmi plnými evyptskými hrnci medu, a proto tímto se mu ohlašuji, že chci letošního roku býti mu rádcem při jeho pracích ve včelíně, aby toto i on mohl docíliti.

Vynasnažím se, podávati mu rady prostě, ale na základech širších, aby se hodily pro včelaře nejen z jižní teplí Moravy, ale i z chladné severní, aby prospěli nejen majiteli amerikánů, ale i úlů soustav jiných. Vždyť všechny způsoby včelaření podřaděny jsou pouze jednomu systému, systému samou přírodou předepsanému, který včelaři káže: "Zacházej se svými miláčky přirozeně a s rozvahou." Dříve tedy, nežli nějakou práci na včelíně podnikneme, ptejme se sama sebe: Jest ta práce nutna? Jest doba nynější k práci této příhodna? Teprve tehdy, když s dobrým svědomím obě tyto otázky kladně zodpověděti můžeme, dejme se s chutí do práce a také práci tu s chutí dokončme!

V lednu není těch prací na včelíně mnoho. Leden jest doba pokoje, ne sice pro včelaře, ale pro včely.

Hlavní podmínky dobrého vyzimování u včel jsou: Pokoj a malá spotřeba potravy. Střezme se tedy včelstva vyrušovati, když jest zima. Každé takové vyrušení má za následek větší spotřebu potravy, která však jest včelám ku škodě, protože přecpává jejich zažívací ústrojí v době, kdy úl opustiti nemohou, aby se vyprášily. Následky toho jsou různé nemoce a mnoho mrtvých včel , které se při vyrušení od hlavního chomáče (koule) odloučily a již více se k němu následkem ustydnutí vrátiti nemohly. Z příčiny této doporučují všickni zkušní včelaři v zimní době ničím v úlech nehýbati. Dříve se myslívalo, že jest třeba občas se přesvědčiti, mají-li včely dostatek potravy; o tom se má však každý již v srpnu přesvědčiti a o potřebné se postarati. Med dělají včela a med dělá také včely.

Měl-li by však mnohý z vás, milí včelaři, v ohledu tomto špatné svědomí, ať zvolí k tomu teplý den až se včely budou prášiti a potom ať hledí odstraniti nedostatek tento potravou pevnou, totiž kandysem, tabulemi cukrovými k tomu cíli zhotovenými, nebo těstem ze 4 dílů moučky cukrové, smíchané s jedním dílem teplého medu. Potravu tuto nutno rozložiti na svrchní loučky rámků v plodišti , ale tak, aby teplo neunikalo. Roztřený med nebo roztok cukrový včelám dávati, dokud je zima , jest nanejvýš škodlivé, protože potrava takto dráždí k výletům a k nasazování plodu.

Nízká teplota v úlu nutí včely k hojnější výrobě tepla, totiž k hojnějšímu trávení. Z příčiny této doporučuje se zařízení uzavřených včelínů jako mám já, anebo u úlů v otevřených včelínech dvojité stěny s vycpávkou v předu a mezi úly, aby včely náhlými změnami teploty v úlu netrpěly.

Nejhůře v ohledu tomto jsou včelstva slabá. Tato, aby udržela v chomáči přiměřenou teplotu, musí více přikládati do kamen, musí více potravy spotřebovati. Následkem toho bývají nepokojna a dostávají pravidelně úplavici. Proto netrpme na včelínech slabochů.

Aby však ani vnější vlivy nerušily žádoucí klid včeliček, má včelař občas potichu dohlédnouti k úlům, nejsou-li česna mrtvými včelami, sněhem nebo ledem ucpána, anebo neruší-li ptactvo, zvěř kočky a myši klid na včelíně. Způsob odstranění těchto vad jest každému známý. Také paprsky sluneční, vnikající do česna vyrušují včelstva ze zimního klidu a lákají včely k výletům. Tomu lze zabránit jakýmkoli zastíněním česna.

Přichýliv ucho k česnu, přesvědčí se včelař při své návštěvě na včelíně, jsou-li včelstva v klidu. Tiché spokojené bzučení praví, že je vše v pořádku. Hůře jest, zaslechneme-li u některého včelstva hučení, tak zajisté něco schází a brzká pomoc by byla žádoucí.

Příčiny hučení jsou: nedostatek vzduchu, hlad nebo žízeň a osiřelost. Nedostatek vzduchu zaženeme, otevřeme-li česna dokořán neb uvolníme-li přikrývky nad přepážkou, aby čerstvý vzduch vnikati mohl do úlu a vnitřní spotřebovaný nahraditi mohl. Nedostatkem vzduchu trpí hlavně včelstva pěstující časně plod, proto u těch musí býti česna úplně otevřena. Žízeň včelstva uhasíme vsunutím napité houby buďto do česna nebo otvoru zřízeném ku krmení plodištěm.

Osiřelá včelstva se včelínu odstraňme a nechme je v tmavé tiché komoře až do prvního jarního prášení, při němž je s některým slabým včelstvem spojíme.

Na včelíně není tedy v lednu skoro žádné práce, jinak to má ale vypadati v dílně včelařově. V době zimní hleďme uvésti do pořádku si své včelařské nářadí; umíme-li zacházeti s hoblíkem a pilkou, zhotovujeme si úly; ne-li tedy si je zavčas objednejme, abychom nemuseli roje do prozatimních bedniček usazovati. Nyní zhotoví je stolař i raději, poněvadž si práci může rozděliti. Z voští a mělu nastřádaného během léta vyvářejme vosk a lijme mezistěny.

Dlouhé večery zimní jsou však také vhodnou příležitostí k nabytí vědomostí theoretických čtením dobrých včelařských knih. Praktické vědomosti včelařovi musí se opírati o vědomosti theoretické, protože jen sloučením obou dá se docíliti uspokojujících výsledků; bez osvojení abecedy včelařské zůstal by každý začátečník hudlařem ? pouze držitelem včel.

Z příčiny této jest třeba, aby každý včelař začátečník byl majetníkem alespoň jednéí dobré knihy včelařské, z níž by se této abecedě naučil. Nedostačí však, abys, milý včelaři-začátečníku, knihu tuto jen jednou pročetl, musíš se k ní vícekrát vrátiti a o čteném uvažovati a o tom co ti bude nesrozumitelní, se zkušenými včelaři se raditi. Kdo by ti rád neporadil, není včelařem; neboť pravdivé jest pořekadlo ? "Všichni včelaři jsou dobří lidé!"

Nemáš-li dosud podobné knihy, tedy ti doporučují ku koupení tyto knihy: 1. Krátký návod průmyslového včelařství. Sepsal Dr. Fr. Živanský. Prodává Ústřední včelařský spolek v Brně po 1 koruně; 2. Včelař začátečník. Napsal V. Jakš; 3. Pokrokové včelařství. Sepsal V. Švarc. Všechny knihy tyto jsou velmi dobré a možno z nich přiučiti se oné abecedě. Poslední kromě toho velmi trefným způsobem seznamuje nás s novými směry ve včelařství.

Jelikož však jednotlivý uhel hasne, přidruž se k jiným včelařům, přistoupni ku spolku včelařskému svého okolí, odebírej a čti pilně též spolkový časopis včelařský, aby v tobě ten oheň neuhasl, nýbrž plápolal vždy víc a více, abys jedenkráte i ty platně přispívati mohl ku rozšíření včelařství.

Ku konci dovoluji si ještě několik slov k Vám starším včelařům. Nepochybuji, že všichni odebíráte si včelařský časopis, mnohý snad i dva ba i více časopisů, v nichž během roku mnohé jsmte shledali nebo shledáte, co se s vašimi zkušenostmi nesrovnává, anebo se Vám něco zajímavého na včelíně přihodilo. Nezamlčujte toto, nýbrž podejte o tom zprávu ve včelařském časopisu.

Mně na příklad zamlouvají se ve švýcarském časopisu ty různé dotazy a různé odpovědi, týkající se všech odvětví našeho včelařství. Pěstujme je i my v "Moravské Včele"! Pak-li každý dotaz krátkými a jasně spracovanými článečky od zkušených včelařůz různých hledisek a z různých koutů naší Moravěnky, Čech a Slezka se zodpoví, získáme tím kontrolu pro pozorování, která potřebují utvrzení a zjištění. A takových věcí jest ve včelařství mnoho.

Nuže, podejme si v duchu ruce k tomuto společnému dílu a s chutí pracujme!

Kalendářník.PS: Autor kalendária byl podepsán pouze jako Kalendářník.

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů