Kontrola falšování medu a přítomnosti reziduí ATB v roce 2003

V minulém roce (červen až září) provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolu několika vzorků medů. Medy byly testovány jak na ?pravost?, tak na přítomnost antibiotik a jiných látek.

Cílem kontrolní akce bylo zjistit, zda nejsou do medů uváděných v obchodní síti ČR přidávány sirupy na bázi škrobu, sacharosy, třtiny a kukuřice, a zda tyto medy neobsahují rezidua antibiotik.

Důvodem pro tuto kontrolní akci byl i ten fakt, že falšování medu je celosvětovým problémem, který se stále více uplatňuje i ve státech EU a ČR, což potvrdily výsledky podobné kontrolní akce realizované v roce 2001.

Objektem kontrolní akce byly medy od tuzemských a dovozových výrobců, které byly uváděny do oběhu v obchodní síti ČR v rámci působnosti inspektorátů SZPI v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně, v Plzni a v Táboře.

Ve všech odebraných vzorcích medu byly provedeny analýzy:

  1. na jakost dle fyzikálních a chemických požadavků vyhlášky MZe č. 334/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ODDÍL 2 Med -(obsah vody, kyselost, sacharidy redukující jako invertní cukr v %, sacharóza zdánlivá v %, hydroxymethylfurfural v mg/kg, obsah ve vodě nerozpustných látek v %, elektrolytická konduktivita v mS.m-1). Analýza byla prováděna v laboratoři VUV, s.r.o. Dol., 252 66 Libčice nad Vltavou, ČR.
  1. na průkaz falšování medů přídavkem sirupů na bázi škrobu a sacharosy metodou HPLC (sacharidický profil). Analýza byla prováděna v laboratoři VÚP Praha.
  2. U vybraných dovozových a vybraných tuzemských medů

  3. byla provedena analýza na průkaz falšování medů přídavkem sirupů na bázi třtiny a kukuřice metodou isotopové analýzy a průkaz reziduí ATB. Analýza byla prováděna v laboratoři Institut für Honig- Analytik Quality Services International GmbH Flughafendamm 9a D-28199 BREMEN

Celkem bylo odebráno 23 vzorků medů. Z tohoto počtu nevyhověly z důvodu přítomnosti reziduí antibiotik a sulfonamidů čtyři vzorky, dva vzorky nevyhověly fyzikálně ? chemickým požadavkům, dva vzorky nevyhověly z důvodu chybně označené skupiny na etiketě výrobku (skupinové zařazení medu z etikety nekorespondovalo se stanovenou hodnotou elektrolytické konduktivity), jeden vzorek nevyhověl fyzikálně ? chemickým požadavkům a jiné elektrolytické konduktivitě, jeden vzorek medu nevyhověl jak na obsah antibiotik, tak i fyzikálním a chemickým požadavkům a jeden vzorek medu nevyhověl na obsah antibiotik, fyzikálním a chemickým požadavkům a rovněž byl nesprávně označen skupinou.

Z pohledu konkrétních znaků, které nevyhověly :

  • u 4 vzorků byl zjištěn vyšší obsah HMF,
  • u 4 vzorků byla zjištěná jiná elektrolytická konduktivita, než je limit pro deklarovaný druh medu, který výrobce označil na obale,
  • u 1 vzorku byla prokázána vyšší koncentrace zdánlivé sacharózy,
  • u 5 vzorků byla prokázána přítomnost reziduí antibiotik,
  • u 1 vzorku byla prokázána přítomnost sulfonamidů.

Ani v jednom případě nebylo prokázáno falšování medu přídavkem škrobového sirupu, nebo přídavkem cukru z C- 4 rostlin (třtina, kukuřice).

Z celkového počtu 23 odebraných vzorků medů nevyhovělo 11 vzorků, to je 47,8% .

Na nevyhovující potraviny, které nebyly v době výsledků rozborů vyprodány, byly uloženy zákazy jejich uvádění do oběhu. Kontrolovaným osobám byla uložena opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Celkem bylo zakázáno 3018,86 Kg medů v hodnotě 342134,9 Kč.

Na vzorky medů od výrobců, v jejichž produktech byla zjištěna přítomnost antibiotik a sulfonamidů, byla uložena dle § 5 odst.1 písm. e) zákona č.146/2002 Sb., pozastávka jejich uvádění do oběhu.

Za nevyhovující potraviny bude kontrolovaným osobám uložena ve správním řízení pokuta.

O nevyhovujících potravinách byly informovány místně příslušné orgány veterinární správy.

Výsledky kontrolní akce prokázaly podezření, že jsou do oběhu uváděny medy, které obsahují nepovolené množství reziduí antibiotik a sulfonamidů. Jednalo se převážně o medy, na jejichž výrobu byla použita surovina původem ze zahraničí. SZPI přistupovala k těmto vzorkům medů jako k potravinám jiným, než zdravotně nezávadným.

Na rozdíl od podobné kontrolní akce, která byla realizována v roce 2001, nebylo v průběhu letošní kontroly zjištěno falšování medů přídavkem škrobového sirupu, nebo přídavkem cukru z C- 4 rostlin (třtina, kukuřice).

Velmi často však bylo zaznamenáno nedodržení předepsaných fyzikálně-chemických požadavků na medy, a to ve znaku hydroxymetylfurfuralu (HMF). Hodnota hydroxymetylfurfuralu (HMF), je ukazatelem ? čerstvosti ? medu a nebo jeho přehřátí při technologii výroby. V čerstvém medu není dle odborné literatury prakticky žádný HMF. Jeho obsah ale stoupá v průběhu skladování a závisí na pH medu a jeho skladovací teplotě.

Zvýšená hodnota HMF byla prokázána ve čtyřech případech.

U několika medů (u 4) bylo rovněž prokázáno, že jejich elektrolytická konduktivita neodpovídá uvedené skupině medu na etiketě potraviny. Vždy se jednalo o lesní, či smíšený med. Právě na tuto skutečnost, kromě jiného, zaměří SZPI svoji pozornost v rámci následujících kontrol.

Vzhledem k získaným výsledkům se bude SZPI kontrolou medů při uvádění do oběhu i nadále velmi intenzívně zabývat.

Tabulka - Nevyhovující vzorky medů jsou vytištěny tučně

Pramen: Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů