Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

(Text s významem pro EHP)

 Zdroj

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 první možnost, čl. 49 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid byly zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] směrnicemi Komise 2006/41/ES [3], 2007/6/ES [4] a 2008/116/ES [5].

(2) Směrnicí Komise 2010/21/EU [6] byla změněna příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se neonikotinoidů klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu.

(3) Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jejich seznam je uveden v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek [7].

(4) Na jaře roku 2012 byly zveřejněny nové vědecké informace o subletálních účincích neonikotinoidů na včely. V souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") o vědeckou a technickou pomoc za účelem posouzení těchto nových informací a přezkum hodnocení rizik neonikotinoidů, pokud jde o jejich dopad na včely.

(5) Úřad předložil své závěry o hodnocení rizik pro včely v případě klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu dne 16. ledna 2013 [8].

(6) Úřad zjistil u některých plodin akutní riziko pro včely, které představují přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid. Úřad zjistil, že akutní riziko pro včely vyplývá zejména z expozice prostřednictvím prachu, pokud jde o určité plodiny, z konzumace reziduí v kontaminovaném pylu a nektaru, pokud jde o určité plodiny, a z expozice prostřednictvím gutační tekutiny, pokud jde o kukuřici. Kromě toho nelze u některých plodin vyloučit nepřijatelné riziko v důsledku akutních nebo chronických účinků na přežití včelstva a jeho další rozvoj. Kromě toho úřad zjistil u každé hodnocené plodiny řadu chybějících údajů, zejména pokud jde o dlouhodobé riziko pro včely vyplývající z expozice prostřednictvím prachu, z reziduí v pylu a nektaru a z expozice prostřednictvím gutační tekutiny.

(7) Vzhledem k novým vědeckým a technickým poznatkům dospěla Komise k závěru, že existují náznaky, že schválená použití klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu již nesplňují kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jejich dopad na včely, a že vysoké riziko pro včely nelze vyloučit jinak než uložením omezení. Zejména dospěla k názoru, že než bude dokončeno hodnocení úřadu týkající se ošetření listů, riziko pro včely vyplývající z aplikace na listy je podobné riziku, které úřad zjistil u aplikací k ošetření osiva a ošetření půdy, v důsledku systémové translokace účinných látek klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu v celé rostlině.

(8) Komise vyzvala oznamovatele, aby předložili své připomínky.

(9) Závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 15. března 2013 v podobě dodatků zpráv o přezkoumání klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu.

(10) Komise dospěla k závěru, že vysoké riziko pro včely nelze vyloučit jinak než uložením dalších omezení.

(11) Potvrzuje se, že účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid je nutno považovat za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Aby se minimalizovala expozice včel, je však vhodné omezit použití uvedených účinných látek, stanovit specifická opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel a omezit použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují uvedené účinné látky, pouze na profesionální uživatele. Zejména by mělo být zakázáno použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, pro ošetření osiva a ošetření půdy v případě plodin atraktivních pro včely, v případě obilovin s výjimkou použití ve sklenících a v případě ozimů. Ošetření listů přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, by mělo být zakázáno v případě plodin atraktivních pro včely a obilovin s výjimkou použití ve sklenících a použití po skončení květu. Plodiny, které se sklízejí před vykvetením, se nepovažují za atraktivní pro včely.

(12) Pokud jde o aplikace klothianidinu, thiamethoxamu nebo imidaklopridu, které mohou být povoleny podle tohoto nařízení, je vhodné vyžadovat další potvrzující informace.

(13) Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14) Riziko pro včely pramenící z ošetřeného osiva bylo zjištěno zejména v důsledku expozice prostřednictvím prachu, pokud jde o určité plodiny, v důsledku konzumace reziduí v kontaminovaném pylu a nektaru, pokud jde o určité plodiny, a v důsledku expozice prostřednictvím gutační tekutiny, pokud jde o kukuřici. S přihlédnutím k uvedeným rizikům spojeným s použitím ošetřeného osiva by mělo být zakázáno použití a uvádění osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, na trh v případě osiva plodin atraktivních pro včely a v případě osiva obilovin s výjimkou ozimů a osiva používaného ve sklenících.

(15) Členským státům by měl být poskytnut čas na odejmutí povolení přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid.

(16) U přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, pro něž členské státy udělí odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 30. listopadu 2013. Do dvou let od data vstupu tohoto nařízení v platnost zahájí Komise bez zbytečného prodlení přezkum nových vědeckých informací, které získala.

(17) V souladu s čl. 36 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 mohou členské státy za určitých podmínek uložit další opatření ke snížení rizika nebo omezit uvádění přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, na trh nebo jejich používání. V případě uvádění na trh a používání osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, nařízení (ES) č. 1107/2009 členským státům umožňuje přijmout v souladu s článkem 71 uvedeného nařízení mimořádná opatření.

(18) Zákaz uvádění ošetřeného osiva na trh by měl být použitelný až ode dne 1. prosince 2013, aby bylo zajištěno dostatečně dlouhé přechodné období. Dočasná vnitrostátní ochranná opatření, která již byla v souladu s článkem 71 nařízení (ES) č. 1107/2009 přijata, mohou být v souladu s čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení ponechána v platnosti až do daného data.

(19) Osivo ošetřené přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, jež je předmětem omezení uvedených v článku 1 tohoto nařízení, může být používáno při pokusech nebo zkouškách pro účely výzkumu a vývoje podle článku 54 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(20) Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydal žádné stanovisko. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nezaujal žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Zákaz uvádění ošetřeného osiva na trh

Osivo plodin uvedených v příloze II, které bylo ošetřeno přípravky na ochranu rostlin obsahujícími klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, nesmí být používáno ani uváděno na trh, s výjimkou osiva používaného ve sklenících.

Článek 3

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 30. září 2013 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid jako účinnou látku.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 30. listopadu 2013.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od téhož dne.

Článek 2 se však použije ode dne 1. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

[2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[3] Úř. věst. L 187, 8.7.2006

[4] Úř. věst. L 43, 15.2.2007, p. 13.

[5] Úř. věst. L 337, 16.12.2008, p. 86.

[6] Úř. věst. L 65, 13.3.2010, p. 27.

[7] Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

[8] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin. EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid. EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam. EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. K dispozici na internetových stránkách: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Změny přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

1. Sloupec "Zvláštní ustanovení" v řádku 121, Klothianidin, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

"ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena u těchto obilovin, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

vojtěška (Medicago sativa)

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

meruňky (Prunus armeniaca)

avokádo (Persea americana)

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

fazole (Phaseolus spp.)

ostružiny (Rubus fruticosus)

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

pohanka (Fagopyrum esculentum)

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

semena skočce obecného (Ricinus communis)

třešeň obecná (Prunus avium)

kaštany (Castanea spp.)

cizrna (Cicer arietinum)

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

jetel (Trifolium spp.)

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

bavlník (Gossypium spp.)

vigna čínská (Vigna unguiculata)

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

okurka setá (Cucumis sativus)

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

datle (Phoenix dactylifera)

černý bez (Sambucus nigra)

angrešt (Ribes uva-crispa)

grapefruit (C. paradisi)

hrozny (Vitis vinifera)

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

lískové ořechy (Corylus avellana)

konopí (Cannabis sativa)

růže svraskalá (Rosa rugosa)

kiwi (Actinidia chinensis)

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

lněné semeno (Linum usitatissimum)

vlčí bob (Lupinus spp.)

kukuřice (Zea mays)

melounová semena (Cucumis melo)

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

olivy (Olea europaea)

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

hrušky (Pyrus communis)

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

máta (Mentha spp.: M. piperita)

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistácie (Pistacia vera)

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

mák setý (Papaver somniferum)

tykve (Cucurbita spp.)

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

maliny (Rubus idaeus)

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

semena sezamu (Sesamum indicum)

sójové boby (Glycine soja)

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jahody (Fragaria spp.)

semena slunečnice (Helianthus annuus)

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

brukve (Brassica rapa var. rapifera a oleifera spp.)

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klothianidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání klothianidinu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

- ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

- nebezpečí pro ptáky a savce živící se zrním, pokud se látka používá k moření osiva.

Členské státy zajistí, že:

- nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

- pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

- podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

- byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel klothianidinu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a) riziko pro opylovače jiné než včely;

b) riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c) možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d) riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e) potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f) potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g) akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014."

2. Sloupec "Zvláštní ustanovení" v řádku 140, Thiamethoxam, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

"ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena pro tyto obiloviny, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

vojtěška (Medicago sativa)

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

meruňky (Prunus armeniaca)

avokádo (Persea americana)

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

fazole (Phaseolus spp.)

ostružiny (Rubus fruticosus)

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

pohanka (Fagopyrum esculentum)

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

semena skočce obecného (Ricinus communis)

třešeň obecná (Prunus avium)

kaštany (Castanea spp.)

cizrna (Cicer arietinum)

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

jetel (Trifolium spp.)

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

bavlník (Gossypium spp.)

vigna čínská (Vigna unguiculata)

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

okurka setá (Cucumis sativus)

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

datle (Phoenix dactylifera)

černý bez (Sambucus nigra)

angrešt (Ribes uva-crispa)

grapefruity (C. paradisi)

hrozny (Vitis vinifera)

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

lískové ořechy (Corylus avellana)

konopí (Cannabis sativa)

růže svraskalá (Rosa rugosa)

kiwi (Actinidia chinensis)

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

lněné semeno (Linum usitatissimum)

vlčí bob (Lupinus spp.)

kukuřice (Zea mays)

melounová semena (Cucumis melo)

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

olivy (Olea europaea)

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

hrušky (Pyrus communis)

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

máta (Mentha spp.: M. piperita)

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistácie (Pistacia vera)

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

mák setý (Papaver somniferum)

tykve (Cucurbita spp.)

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

maliny (Rubus idaeus)

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

semena sezamu (Sesamum indicum)

sójové boby (Glycine soja)

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jahody (Fragaria spp.)

semena slunečnice (Helianthus annuus)

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

brukve (Brassica rapa var. rapifera a oleifera spp.)

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

- možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

- ochraně vodních organismů,

- dlouhodobému nebezpečí pro malé býložravce při použití dané látky při ošetřování osiva.

Členské státy zajistí, že:

- nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

- pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

- podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

- byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel thiamethoxamu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a) riziko pro opylovače jiné než včely;

b) riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c) možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d) riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e) potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f) potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g) akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014."

3) Sloupec "Zvláštní ustanovení" v řádku 216, Imidakloprid, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

"ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena pro tyto obiloviny, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

vojtěška (Medicago sativa)

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

meruňky (Prunus armeniaca)

avokádo (Persea americana)

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

fazole (Phaseolus spp.)

ostružiny (Rubus fruticosus)

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

pohanka (Fagopyrum esculentum)

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

semena skočce obecného (Ricinus communis)

třešeň obecná (Prunus avium)

kaštany (Castanea spp.)

cizrna (Cicer arietinum)

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

jetel (Trifolium spp.)

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

bavlník (Gossypium spp.)

vigna čínská (Vigna unguiculata)

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

okurka setá (Cucumis sativus)

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

datle (Phoenix dactylifera)

černý bez (Sambucus nigra)

angrešt (Ribes uva-crispa)

grapefruity (C. paradisi)

hrozny (Vitis vinifera)

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

lískové ořechy (Corylus avellana)

konopí (Cannabis sativa)

růže svraskalá (Rosa rugosa)

kiwi (Actinidia chinensis)

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

lněné semeno (Linum usitatissimum)

vlčí bob (Lupinus spp.)

kukuřice (Zea mays)

melounová semena (Cucumis melo)

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

olivy (Olea europaea)

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

hrušky (Pyrus communis)

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

máta (Mentha spp.: M. piperita)

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistácie (Pistacia vera)

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

mák setý (Papaver somniferum)

tykve (Cucurbita spp.)

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

maliny (Rubus idaeus)

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

semena sezamu (Sesamum indicum)

sójové boby (Glycine soja)

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jahody (Fragaria spp.)

semena slunečnice (Helianthus annuus)

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

brukve (Brassica rapa var. rapifera a oleifera spp.)

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících imidakloprid musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a musí zajistit, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imidaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání imidaklopridu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

- bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

- vlivu na vodní organismy, necílové členovce, žížaly a jiné necílové půdní makroorganismy a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy zajistí, že:

- nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

- pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

- podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

- byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel imidaklopridu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a) riziko pro opylovače jiné než včely;

b) riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c) možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d) riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e) potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f) potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g) akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam osiva uvedeného v článku 2

Osivo ošetřené přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, jehož použití a uvádění na trh je zakázáno:

Ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, pokud se vysévají od ledna do června.

vojtěška (Medicago sativa)

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

fazole (Phaseolus spp.)

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

pohanka (Fagopyrum esculentum)

semena skočce obecného (Ricinus communis)

cizrna (Cicer arietinum)

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

jetel (Trifolium spp.) káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

bavlník (Gossypium spp.)

vigna čínská (Vigna unguiculata)

okurka setá (Cucumis sativus)

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

konopí (Cannabis sativa)

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

lněné semeno (Linum usitatissimum),

vlčí bob (Lupinus spp.)

kukuřice (Zea mays)

melounová semena (Cucumis melo)

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

máta (Mentha spp.: M. piperita)

mák setý (Papaver somniferum)

tykve (Cucurbita spp.)

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

semena sezamu (Sesamum indicum)

sójové boby (Glycine soja)

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jahody (Fragaria spp.)

semena slunečnice (Helianthus annuus)

brukve (Brassica rapa var. rapifera a oleifera spp.)

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

--------------------------------------------------

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů