Přírodě a společnosti včelařství víc dává než bere II.


Jednací a volební řád a neméně hlavní úkoly jsou pilíře v konstrukci sjezdu. Sjezd, a to bych rád připomněl, je nejvyšším orgánem ČSV.


Jako na úvod je vhodné ukázat program VIII. sjezdu na první den. (viz. foto "šeková knížka")


Co tedy se na sjezdu děje? Samozřejmě vedle toho, že je to společenská událost sdružení (ČSV) se vším všudy, vyjmenuji toto: jedná se, projednává, usnáší a schvaluje. Po ranní prezentaci a zahájení dojde na asi jeden a půl hodinový bod, kde se bude mimo jiné schvalovat a volit. Takže se zraky upnou mimo jiné i na dokumenty s těmito názvy:
Kdo návrhy volebního řádu, jednacího řádu a úkoly po sjezdu připravuje? Odpověď je jednoduchá, opět je ale nutno otevřít stanovy ČSV a pod § 7, 3/h hledat znění a to je:

Ústřední výbor vydává svazové pokyny, směrnice, volební a jednací řády;

V návrhu jednacího řádu jsou body 1-9 ke kterým je možno se vyjádřit.

Po jeho schválení, je velmi účelná právě ta vytrhávací podoba sešitku delegáta, protože jakékoli připomínky lze do něj napsat, vytrhnout a odevzdat těm kterým komisím nebo pracovnímu předsednictvu sjezdu. Jde o připomínky a pro nějaké změny především stanov je důležitá hodina dvanáctá prvního dne sjezdu. Do této doby se přijímá připomínka u komise pro změnu stanov.

Dovolím si poznamenat jako motivaci pár slov k bodu 2. a 9 jednacího řádu. Dovedu si představit a vtom nejsem určitě sám, že není snadné a hlavně vůbec levné, aby sjezdy byly veřejné. Což je škoda. Ale v této souvislosti k bodu devátému. Pokročila doba a finančně přístupnější digitální technologie mohou zajistit vedle stávajícího stenografického záznamu také zvukový a v nejlepším případě obrazový videozáznam v DVD formátu. Mohlo by to být přeci řešením pro otázky prezentace ČSV. Také v jiném případě by to byl archivní materiál pro budoucí generace a zajímavou položkou knihovního fondu svazu.

Volební řád je v podstatě dán zněním stanov, takže nelze očekávat vlastně nějakou okamžitou změnu návrhu.


Čas: 11.00 . To je ten čas, kdy se vedle mluveného slova může vzít do ruky další z obsahu obálky. V tu chvíli by měla být přednesena asi hodinová zpráva, zřejmě výtah z jejího textu, o činnosti mezi sjezdy, plnění úkolů a hlavní směry rozvoje včelařství po sjezdu VIII. sjezdu. V podstatě jde o ucelený soubor informací, který by měl zajímat zcela určitě každého člena ČSV. Pro představu o co jde, přináším náhled na titulní stránku a obsah.
I. Charakteristika chovu včel v České Republice
- Období po předchozím sjezdu bylo poznamenáno dvěma hlavními událostmi
- V průběhu volebního období došlo v těchto ústředních orgánech k několika změnám
- V ústředním výboru
- V předsednictvu ústředního výboru

II. Mezinárodní spolupráce
- Apimondia
- Apislavia
- Dvoustranná spolupráce se zástupci zahraničních subjektů

III. Plnění úkolů uložených VII. sjezdem ČSV
1. Hájit jako profesní organizace zájmy chovatelů včel v jednání se zákonodárnými a výkonnými orgány státu
1.1 Ekonomická podpora chovu včel
1.2 Právní předpisy

2. Napomoci přechodu českého včelařství na legislativní a ekonomické podmínky chovu včel v unii

3. Zajistit účinný systém vzdělávací a osvětové činnosti ke zvyšování odborné kvalifikace členů ČSV i funkcionářů a organizačních složek
3.1 Vzdělávání funkcionářů organizačních složek
3.2 Přednášky v ZO
3.3 Včelařská knihovna
3.4 Dálkové studium

4. Pracovat se včelařskou i nevčelařskou mládeží pro zajištění smysluplného využití jejího volného času
4.1 Včelařské kroužky mládeže a jejich podpora
4.2 Oblastní setkání včelařské mládeže
4.3 Zlatá včela
4.4 Korespondenční soutěž
4.5 Letní škola mladých včelařů

5. Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu včelstev u jednotlivých chovatelů
5.1 Český svaz včelařů
5.2 Sekce komerčních včelařů při ČSV
5.3 Činnost SKV se proto zaměřila na následující cíle

6. Spolupracovat s orgány Státní veterinární správy ČR i se subjekty působícími v oblasti boje proti nemocem a nákazám včel s cílem udržet dobrý zdravotní stav včelstev
6.1 Spolupráce se Státní veterinární správou České republiky
6.2 Nákazová situace v ČR - mor včelího plodu
6.3 Nákazová situace v ČR - hniloba včelího plodu, roztočíková nákaza (akarapidóza), malý úlový brouk (tumidóza)
6.4 Nákazová situace v ČR - varroáza

7. Udržet vysokou úroveň plemenného chovu včel v ČR
7.1 Uznané chovatelské sdružení a šlechtitelské chovy
7.2 Ekonomická podpora šlechtitelské činnosti
7.3 Výsledky činnosti šlechtitelských chovů

8. Podpora zvýšení rentability chovu včel v České republice

9. Usilovat o rozvoj organizované opylovací služby

10. Propagovat prodej tuzemských včelích produktů

11. Podporovat rozvoj výkupní sítě včelích produktů

12. Zefektivňovat činnost ekonomických subjektů s majetkovým podílem ČSV
12.1 Včela Předboj, a.s.
12.2 Včelpo, s.r.o., Obora u Skalice nad Svitavou
12.3 Včelařská prodejna a bistro ČSV, s.r.o., Praha
12.4 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol
12.5 Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky

13. Zefektivnit systém činnosti organizačních složek ČSV


IV. Další činnosti zajišťované sekretariátem ÚV ČSV

- Co se změnilo ve Včelařství od posledního sjezdu
- Co se změnilo ve Včelařských překladech od posledního sjezdu
- Co se změnilo v distribuci tiskovin od posledního sjezdu
- Další aktivity


Právní činnost

- Svépomocný fond
- Soudní spory
- Úrazové pojištění
- Dotazy
- Publikace
- Nemovitý majetek

Ekonomická činnost

- Hospodaření ÚV ČSV
- Tabulky hospodaření, rozvahy, výnosů

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů