Přírodě a společnosti včelařství víc dává než bere I.


Tato slova, která jsou uvedena na druhé straně zprávy o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů po VII. sjezdu, jsou heslem VIII. sjezdu ČSV, který už klepe na dveře. Rád bych zde informoval včelařskou veřejnost a hlavně členy svazu, s čím dojedou delegáti na toto setkání, lépe řečeno co vlastně většinou mají tito hosté sjezdu ve svých rukou.


Hlavním vybavením hosta sjezdu je vlastně obsah dopisní zásilky rozměru A4 (viz. obrázek) a k tomu směřuje tento menší seriál.

Jako první dojde po otevření do ruky papír s hlavičkou Českého svazu včelařů. Dozvíte se z něho vedle výčtu příloh také přání, že společnou disciplínou se přispěje ke zdaru sjezdu. Také na něm objevíte jméno - přítele místopředsedy RNDr. Roberta Šmieda, který spolu s přípravným kolektivem je připraven vyhovět všem Vašim reálným žádostem v otázkách konání a průběhu sjezdu. Poté podpisy předsedy a tajemníka...

V tom výčtu jsou návrhy. Je to návrh ?Volební řád VIII. sjezdu ČSV?, návrh ?Hlavní úkoly ČSV po VIII, sjezdu?a ?Jednací řád VIII. sjezdu ČSV?. Také nazelenalý sešitek - jakási "šeková knížka" která je pozvánkou, vstupenkou, programem sjezdu a pokynem k ubytování stravování a dopravě. Šekovou knížkou proto, protože vytrhnutá stránka z knížky může být také přihláškou do diskuze, připomínkou pro pracovní předsednictvo, připomínkou pro komisi pro úpravu stanov ČSV, připomínkou pro volební komisi, připomínkou mandátové komisi, připomínkou k návrhu usnesení. Také stravenkou k jídlu a pití a co navíc? Jste-li dietní strávník můžete požádat jednou stránkou knížky o zajištění dietního jídla. Samozřejmě je také prezentačním lístkem na první a druhý den sjezdu.

Další neméně zajímavou přílohou je "Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV po VII. sjezdu" dále dvě jízdenky na pražskou MHD, jízdní řády autobusů. Kdo požádal také dostal parkovací kartu, která platí i přes noc. O návrzích pro jednání VIII. sjezdu ČSV a zprávě o činnosti a hospodaření ČSV se dočtete a budete moci nahlédnou v přištím díle tohoto seriálu.


______________________________________________

Dovolte mi zde citovat ještě několik řádků ze stanov ČSV:

§ 5
Sjezd

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.
 2. Sjezd svolává ústřední výbor jednou za pět let. Mimořádný sjezd je ústřední výbor povinen svolat, jestliže o jeho svolání rozhodne ústřední výbor usnesením, pro jehož přijetí hlasovala více než polovina členů ústředního výboru, nebo jestliže o jeho svolání požádá písemně více než polovina základních organizací.
 3. Sjezd tvoří shromáždění delegátů zvolených na okresních konferencích.
 4. Svolání sjezdu oznámí ústřední výbor a delegáty na sjezd pozve nejméně třicet dní před termínem jeho konání.
 5. Sjezd:
  1. projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření svazu, ústředního výboru a ústřední kontrolní a revizní komise;
  2. projednává a stanovuje hlavní úkoly a další zásady činnosti a hospodaření svazu;
  3. jedná a usnáší se o věcech a zprávách předložených sjezdu ústředním výborem, ústřední kontrolní a revizní komisí, pracovním předsednictvem a delegáty sjezdu;
  4. schvaluje stanovy, popř. jejich změny;
  5. stanovuje počet členů ústředního výboru a ústřední kontrolní a revizní komise a volí jejich členy;
  6. stanovuje zásady pro určení výše členských příspěvků;
  7. schvaluje volební a jednací řády;
  8. usnáší se o zániku svazu.


V dalším pokračování se dozvíte něco o návrzích pro jednání VIII. sjezdu ČSV a zprávě o činnosti a hospodaření ČSV.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů