Návrh zákona na 80 miliónů pro podporu obnovení včelstev v roce 2008 má vláda na stole

Podpora obnovení včelstev se bude projednávat. Vláda má na stole pro chovatele včelstev, kteří nedokázali vyzimovat svá včelstva, v Pozemkovém fondu 80 miliónů korun.
Jen dodejme, že pokud se odhady nějak vážně nezmění a jednalo by se o cca 200 tis. včelstev, připadlo by na každé takto uhynulé včelstvo přibližně 400,- Kč.


 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2008

V. volební období

___________________________________________________________

465

Návrh poslanců

Zuzky Bebarové - Rujbrové, Radima Fialy, Václava Grünera, Jiřího Hanuše, Jaroslava Kleina, Karla Kratochvíle, Františka Novosada, Přemysla Rabase, Ladislava Skopala a Josefa Šenfelda

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Z Á K O N

ze dne …………………….2008,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zák. č. 546/1992 Sb., zák. č. 161/1997 Sb., zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 95/1999 Sb., zák. č. 144/1999 Sb., Nálezu ÚS č. 3/2000 Sb., zák. č. 66/2000 Sb., zák. č. 308/2000 Sb., zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 148/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb., zák. č. 423/2002 Sb., zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 285/2005 Sb., zák. č. 131/2006 Sb. a zák. č. 178/2006 Sb. se mění takto :

  1. § 15 odstavec 6, písm. c) zní :

c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2008

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

  1. obecná část

V roce 1990 bylo chováno na území České republiky 808 000 včelstev. V devadesátých letech, v důsledku změněných ekonomických podmínek, které způsobily zhroucení trhu s medem, došlo ke značnému snížení nejen počtu včelstev, ale i počtu chovatelů. V posledních letech se počet včelstev stabilizoval na přibližně 500 až 550 tisíc. Na podzim 2007 bylo v České republice zazimováno 520 tisíc včelstev. Přitom k dobrému opylení kulturních i planě rostoucích rostlin na území republiky je zapotřebí 700 – 750 tisíc včelstev.

V důsledku extrémně teplého počasí v posledních dvou letech, především však zimy 2006 a 2007, došlo k silnému přemnožení roztoče Varroa destructor, které se projevilo abnormálně vysokým hynutím včelstev na podzim a začátkem zimy 2007 – 2008. V některých oblastech jsou ztráty až 70 %. Ke konci února bylo 25 okresů, kde jsou plošné ztráty včelstev vyšší jak 20 %. Přitom za běžný úhyn v celém zimním období (až do konce dubna) jsou považovány ztráty do 10 %. V těchto okresech uhynulo do současné doby 48 441 včelstev. Odhadujeme, že do konce dubna 2008 v České republice úhyny mohou dosáhnout až 150 tisíc včelstev.

Obnova včelstev se z biologických důvodů může uskutečnit jen v období od května do července. Má – li mít řešení problému doplnění stavu včelstev motivující charakter, musí být nalezeno do konce dubna 2008. Včelaři, kteří budou chtít včelstva obnovit (značné části včelařů uhynula všechna včelstva), musí mít urychlenou možnost navázat kontakty s ostatními chovateli, aby jim nová včelstva vytvořili. S ohledem na vysoký věk včelařů hrozí velké nebezpečí, že značná část včelařů chovy vůbec neobnoví. Je tedy třeba, aby se našlo řešení formou nenávratné dotace na jedno obnovené včelstvo ve výši nejméně 1/3 jeho ceny. V případě nižší poskytnuté podpory máme za to, že motivace pro obnovení včelstev by byla velmi malá.

V roce 2003, kdy byla situace podobná, bylo řešení nalezeno cestou dotace z příjmů Pozemkového fondu, o které rozhodla vláda. Navrhovatelé doporučují, aby bylo použito pro rok 2008 obdobné řešení, a předkládají proto návrh na změnu zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu, která by to umožnila. Český svaz včelařů je připraven přijmout opatření, která by administraci dotace stejně jako v roce 2003 zajistila.

Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, akty práva Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Navrhovaná právní úprava předpokládá finanční nároky na rozpočet Pozemkového fondu České republiky ve výši 80 mil. Kč.

Vzhledem k naléhavosti přijetí zákona, který by výše uvedenou situaci řešil, navrhují předkladatelé, aby Sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas podle § 90 odst. 2 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovn, již v prvém čtení.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1.

Změna ust. § 15 odst. 6 v písm. c) umožňuje uvolnit pro obnovení včelstev max. částku 80 mil. Kč v roce 2008 obdobně, jak to zákon umožnil již v roce 2003.

V Praze dne 20. března 2008

Zuzka Bebarová – Rujbrová, v.r.

Radim Fiala, v.r.

Václav Grüner, v.r.

Jiří Hanuš, v.r.

Jaroslav Klein, v.r.

Karel Kratochvíle, v.r.

František Novosad, v.r.

Přemysl Rabas, v.r.

Ladislav Skopal, v.r.

Josef Šenfeld, v.r.

Současná právní úprava s vyznačením navrhovaných změn :

§ 15 zákona 569/1991 Sb. v platném znění:

§15 Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.

(4) Pozemkový fond může poskytovat v okresech s nedokončeným přídělovým a zcelovacím řízením finanční prostředky na upřesnění nebo rekonstrukci přídělů, a to do výše 400 mil. Kč ročně, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně.

(5) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

(6) Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu

a) ke zmírnění následků povodní v roce 1997, v roce 1998 a v roce2002,

b) k realizaci programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce2002,

c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2003,

c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2008,

d) k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši 220 mil. Kč v roce2000,

e) na podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil. Kč v roce 2003 Státním zemědělským intervenčním fondem,

f) pro podporu vodního hospodářství ve výši 500 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 200 mil. Kč v roce 2005, a pro podporu pozemkových úprav ve výši 500 mil. Kč v roce 2006.

(7) Vláda stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu podle odstavce 6 písm. c) až e) nařízením.

(8) O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů