Spor o včelařskou stanici v Lednici

Toto je stanovisko jednoho z účastníků soudního sporu:
Dnes jsem si přečetl článek v časopise Včelařství a jelikož mi nebylo v tomto časopise umožněno svůj názor vyjádřit, pokusím se popsat spor zde ve Včelařských novinách.


Jelikož v časopise Včelařství v článku podepsaném paní Machovou, ať už jej upravoval kdokoli, bylo napsáno, "že soud po tahanicích dal zapravdu Českému svazu včelařů", nezbývámi, než se důrazně ohradit proti takto formulovanému článku a nechám na čtenářích aby si udělali svůj úsudek sami.
Věcný obsah článku je celkem přijatelný, až na populistická hesla v nadpisech a úvodech odstavců. Pro včelařskou veřejnost uvádím tyto doslovné citace z rozsudku Krajského soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 22.1.2007.

Na straně 6 tohoto rozsudku se uvádí:

cituji doslova:
"Na rozdíl od soudu 1.stupně je však odvolací soud názoru, že předmětná smlouva uzavřená mezi účastníky je NEPLATNÁ ABSOLUTNĚ, a to nejen ohledně převodu pozemku p.č.1160/2 (rozuměj pozemek pod nemovitostmi)v katastrálním území Hlohovec, který žalobce nevlastnil ...
...,ale též ohledně převodu včelína s příslušenstvím na uvedeném pozemku, přistavěných nemovitostí, základních prostředků, DKP, pomůcek, předmětů bez evidence, materiálu na skladě a včel. atd." - konec citace.

Na str.7 je potom uvedeno:
"Ze smlouvy potom zbývají k zaplacení, tři převáděná vozidla označená jako "ARO za 21.600,- Kčs, traktor ZETOR za 26.000,-Kčs a AVIE za 215.600,- Kčs.

Tyto tři položky jsme se nikdy nebránili uhradit, protože jsme vozidla užívali. A návrhy jsem na svaz podával bez úspěchu.

Časopis Včelařství přesto uveřejnil článek o ukončeném sporu nepřesně a zavádějícím způsobem. Nerespektuje výrok Krajského soudu. Považuji prezentaci v časopise Včelařství za alibistickou. Tato verze absolutně nezohledňuje výrok soudu a absolutně nebere v potaz jednání na předsednictvu ČSV, kde jsem byl účasten a mimo jiné, jsem navrhl předsednictvu několik vstřícných kroků ohledně řešení při uplatňování českého medu na český trh. Toto jednání jsem chápal jako způsob dořešení a první krok k vzájemné další a možné spolupráci s ČSV. Odezvou však byl takto formulovaný článek.

Dále zveřejňuji kopii návrhu, který jsem podal na jednání předsednictva ÚV ČSV dne 17.4.2007.

- kopie dopisu k rukám ÚV ČSV ze dne 12.2.2007
___________________________
Návrh na řešení sporu

Vážené předsednictvo.

Obracím se na Vás s návrhem na dořešení dlouholetého sporu (kupní smlouva stanice Lednice). Tento spor rozhodl konečným výrokem Krajský soud v Brně a dne 6.2.2007 nabyl právní moci. Z tohoto rozsudku je patrné, že obě strany sporu nesou na celé věci určitý podíl viny. Vzhledem k tomu, že jsem byl z mého pohledu neprávem vyloučen z dění ve včelařství a bylo mi znemožněno cokoli publikovat a dávat na vědomí včelařské veřejnosti v časopise Včelařství, včetně možnosti cokoli inzerovat, navrhuji celou záležitost ukončit a to následným nebo podobným způsobem:

- Obě strany otisknou článek v časopise Včelařství kde uznají svůj podíl viny na sporu a zveřejní dohodu o jeho ukončení.
- (Jako alternativu uvádím, že zde hrozí § 206 trestního zákona a to odstavec 1 a 2.)
- Jako vstřícný krok nabízím Českému svazu včelařů svůj vybudovaný provoz na zpracování medu. Tento provoz je vybudován dle směrnic EU a má výrobní kapacitu 1.500t. Zdůrazňuji, že zde není třeba žádných větších investic. Dále uvádím, že v současnosti dodává naše firma med do několika významných řetězců a nebyl by tedy větší problém zavést několik výrobků pod Vaší značkou a to i v případě společného podniku. Tuto variantu jsem ochoten s Vámi podrobně projednat.

Věřím, že mé návrhy zvážíte. Podrobnosti pak budeme řešit na společném jednání a ne formou dopisování. Zároveň si Vás dovoluji pozvat na prohlídku našeho závodu.
_____________________________
Tento dopis jsem osobně doručil 14.2.2007 a jeho kopii potvrdil MvDr. Peroutka.

O tomto jednání a návrzích z mé strany však v časopise Včelařství není ani zmínka.
Nezbývá mi tedy, než publikovat svoje stanovisko v jiných médiích včetně Včelařských novin. Bude-li i nadále časopis Včelařství dezinformovat a lhát včelařské veřejnosti, jsem rozhodnut proti těmto nešvarům bojovat.

Dovolím si poznamenat pouze ironickou poznámku, že předsednictvo má asi jiné zájmy, než řešit potřeby a starosti včelařů a kam s nadprodukcí medu a raději si odsouhlasí výlet do Melbourne, který přijde české včelaře na cca nejméně 400.000,-Kč (protože předpokládám ještě potřebu alespoň jednoho tlumočníka).


Lubomír Češka v.r.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů