Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů po VII. sjezdu

Přinášíme výtah ze "Zprávy o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů po VII. sjezdu" - další dokument z proběhlého VIII. sjezdu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

PO VII. SJEZDU

(Výtah)

Celé znění zprávy přinese časopis Včelařství.

I. CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČESKÉ REPUBLICE

Období po předchozím sjezdu bylo poznamenáno dvěma hlavními událostmi:

 • vstupem České republiky do Evropské unie,
 • poklesem výkupních cen medu pod úroveň zabezpečující rentabilitu chovu včel.
VÝVOJ POČTU VČELAŘŮ A JIMI CHOVANÝCH VČELSTEV

Skupina

Počet včelařů

Počet včelstev

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

1 - 5 včelstev

22 130

21 564

22 007

18 140

81 396

76 039

72 641

64 345

6 - 10 včelstev

15 213

14 627

13 636

14 787

117 664

113 309

104 952

115 296

11 - 15 včelstev

6 509

6 193

5 614

6 651

83 434

79 662

72 548

86 159

16 - 30 včelstev

5 924

5 699

5 075

6 437

128 706

121 159

106 633

138 573

31 - 100 včelstev

2 120

2 086

1 941

2 488

96 455

96 406

89 880

112 004

101-150 včelstev

90

99

102

113

10 430

11 837

12 446

13 588

Nad 150 včelstev

57

61

60

80

12 657

13 427

13 016

17 794

Celkem

52 043

50 329

48 435

48 696

530 742

511 839

472 116

547 759

Postupně dochází ke koncentraci včelstev u větších chovatelů. Důvodem tohoto vývoje jsou s vysokou pravděpodobností odbytové potíže zájmových včelařů při realizaci jejich medu na trhu a snaha rozdělit vysoké režijní náklady chovu včel na větší počet včelstev.

VÝVOJ POČTU ZO ČSV

2001

2002

2003

2004

2005

Počet ZO ČSV

1 105

1 105

1 103

1 101

1 100

Po celou dobu mezi sjezdy sdružoval Český svaz včelařů naprostou většinu včelařů působících v České republice (v roce 2004 to bylo 97,2 % chovatelů chovajících 98,4 % včelstev).

PRODUKCE, VÝVOZ A DOVOZ MEDU

2001

2002

2003

2004

t

Kč/kg

t

Kč/kg

t

Kč/kg

t

Kč/kg

Produkce

6 231

57,70*

5 663

63,80*

6 303

65,13*

7 738

Vývoz

1 793

48,92

1 867

62,70

2 024

83,26

2 980

68,9

Dovoz

1 073

37,39

1 043

48,5

1 757

47,49

1 114

70,0

*) Jedná se o tzv. ceny zemědělských výrobců podle Českého statistického úřadu.


II. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Apimondia:

V období po roce 1990 se ČSV aktivně zapojil do činnosti mezinárodní včelařské federace Apimondia, v níž byl po dvanáct let zastoupen ve výkonném výboru. Za dlouholetou aktivní práci ve výkonném výboru byl MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. jmenován čestným členem Apimondie (2003). ČSV se zúčastnil kongresů v roce 2001 v Durbanu (Jihoafrická republika), v roce 2003 v Lublani (Slovinsko) a v roce 2005 v Dublinu (Irsko).

Apislavia:

V letech 2002 a 2005 se uskutečnily kongresy Apislavie (sdružení včelařských svazů a organizací podunajských a slovanských států). Roku 2002 se kongres konal v Praze u příležitosti XIII. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství (byla spojena s mezinárodní včelařskou výstavou).

Dvoustranná spolupráce:

Při přípravě programu zlepšení výroby včelích (podle evropské legislativy včelařských) produktů proběhla řada jednání a konzultací na mezinárodní úrovni. Zároveň pokračovala spolupráce se Slovenským zväzom včelárov (SZV). Mezinárodní spolupráci se rozvíjela i na regionální úrovni, zejména v příhraničních okresech sousedících s Polskem a Německem.

III. PLNĚNÍ USNESENÍ ZE VII. SJEZDU ČSV

VII. sjezd ČSV uložil:

 1. Rozpracovat hlavní úkoly ČSV po VII. sjezdu do podmínek svazu. Hlavní úkoly byly rozpracovány do materiálu ?Program rozvoje včelařství?, který byl Ministerstvem zemědělství ČR předložen orgánům Evropské unie. Komise ES vydala v srpnu 2004 rozhodnutí o schválení programu.
 2. Projednat podněty z diskusních příspěvků. Podněty byly projednány na zasedáních ÚV ČSV a prostřednictvím časopisu Včelařství byli členové ČSV informováni.
 3. Pověřit ÚV ČSV tím, aby v souvislosti se změnami územního státoprávního uspořádání uskutečnil potřebné změny v organizačním uspořádání svazu. Po změnách v územním státoprávním uspořádání byly v ČSV vytvořeny krajské koordinační výbory (KKV) jako partneři krajských úřadů.

IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VII. SJEZDEM ČSV

1. Hájit jako profesní organizace zájmy chovatelů včel v jednání se zákonodárnými a výkonnými orgány státu
 • Přímou podporu získávali včelaři jednak formou dotace ze státního rozpočtu na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve výši 150 Kč, s výjimkou roku 2004, kdy z důvodu nárůstu počtu včelstev dosáhla tato dotace výše 144 Kč a v roce 2005 byla mírně zvýšena ? na 146 Kč/včelstvo. V letech 2001 až 2003 byl vyplácen včelařům i příspěvek na zazimování. Jeho poskytování však již není možné ? od okamžiku vstupu ČR do EU, a to s ohledem na unijní pravidla. Místo tohoto příspěvku se začala ve vyšší míře poskytovat dotace na prodané matky a na léčiva ke tlumení varroázy. Poskytována byla i podpora ČSV jako občanskému sdružení. Tato podpora umožňuje finančně podpořit veřejně prospěšnou činnost, vzdělávací akce i práci s mládeží. Bylo možno přispívat i na nákup léčiv proti varroáze, plemenářskou práci i další důležité činnosti prospěšné pro včelařskou veřejnost. V roce 2003 byl poskytnut příspěvek na obnovená včelstva po velkých úhynech v zimním období ? a to ve výši 1300 Kč na včelstvo.
 • Svaz aktivně spolupracoval s ministerstvem zemědělství a rovněž se aktivně zapojil do přípravy mnoha právních norem (např. novela veterinárního zákona, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona o ekologickém zemědělství, zákona o rostlinolékařské péči, vyhláška na ochranu ryb, včel a zvěře, prováděcí vyhlášky k příslušným zákonům). Velmi důležitou změnu pro zájmové včelaře představovala novela zákona č. 438/2003 Sb., o daních z příjmů, která s účinností od 1. 1. 2004 osvobodila od daní zájmové včelaře, kteří nechovají více než 40 včelstev, a ty včelaře, kteří sice mají více než 40 včelstev, ale jejich skutečné příjmy z příležitostné činnosti nepřesahují 20 000 Kč.

2. Napomoci přechodu českého včelařství na legislativní a ekonomické podmínky chovu včel v Evropské unii

 • V roce 2004 byla vydáno nařízení Rady (ES) č. 797/2004 a nařízení Komise (ES) č. 917/2004 upravující podmínky pro poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Na podkladě těchto nařízení byl Ministerstvem zemědělství České republiky předložen orgánům EU český program, zpracovaný v těsné spolupráci s ČSV. Komise ES vydala 23. srpna 2004 rozhodnutí o schválení programu zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh, který ČR předložila podle nařízení Rady (ES) č. 797/2004. Toto rozhodnutí pak bylo transformováno do nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., ze dne 26. 5. 2005, které stanovilo podmínky poskytnutí dotace v oblasti technické pomoci, boji proti varroáze, racionalizaci kočování včelstev, úhrady nákladů na rozbory medu, obnovy včelstev.

3. Zajistit účinný systém vzdělávací a osvětové činnosti ke zvyšování odborné kvalifikace členů ČSV i funkcionářů organizačních složek

 • Každoročně probíhaly aktivy vedoucích včelařských kroužků mládeže, vedoucích šlechtitelských chovů, učitelů včelařství a přednášejících odborníků i soudních znalců (těch bylo na konci roku 2005 evidováno 25). Na aktivech byli účastníci seznamováni s odbornou problematikou, s děním uvnitř ČSV i společnosti vzhledem k chovu včel. Každoročně se také uskutečnily až dva kurzy prohlížitelů včelstev ? pomocníků veterinární služby. Prohlížitelé získávají oficiální osvědčení vydávané Státní veterinární správou České republiky (SVS). Za období po VII. sjezdu bylo celkem vyškoleno 257 nových prohlížitelů včelstev.
 • Počty přednášek v ZO se pohybovaly okolo 800 až 900 ročně.
 • Počet knih se ve včelařské knihovně zvýšil ze 7 621 (v roce 2001) na 7 901 (v polovině roku 2005). Celkový počet audiovizuálních nosičů (VHS, CD, DVD) narostl z 36 na 45 titulů. Včelařská knihovna v Rosicích u Brna měla na začátku období 1 375 knih a na jeho konci 1 418. Včelařská knihovna v Praze zapůjčila za uplynulé období 12 967 knih a 4 780 audiovizuálních nosičů, včelařská knihovna v Rosicích u Brna 371 knih.
 • V roce 2001 bylo ve Středním odborném učilišti včelařském ? Včelařském vzdělávacím centru, o.p.s., Nasavrky u Chrudimi (SOUV-VVC) opět zahájeno dálkové studium oboru včelař. Za pět let obor úspěšně absolvovalo 138 studentů. Ve školním roce 2004/2005 byly poprvé pro mimořádný zájem o studium otevřeny hned dvě třídy.
 • Svaz nechal vytvořit videofilm Včelaříme nástavkově.
 • Svaz vydal brožury Včelaříme nástavkově a Komerční včelaření v České republice.

4. Pracovat se včelařskou i nevčelařskou mládeží pro zajištění smysluplného využití jejího volného času

 • Počet aktivních včelařských kroužků mládeže narostl ze 64 (v roce 2001) na 103 (aktuální celkový počet).
 • Do první poloviny roku 2005 byla včelařským kroužkům mládeže vyplacena podpora v celkové výši 140 032 Kč.
 • V letech 2001, 2003 a 2005 byla v sedmi oblastech ČR pořádána Oblastní setkání včelařské mládeže. Celkem se jich účastnilo 750 členů včelařských kroužků. Setkání byla také využívána pro výběr účastníků na tradiční Setkání včelařské mládeže ČR a SR. Tato setkání proběhla v letech 2001 a 2005 na Slovensku v Kráĺové u Sence a v roce 2003 v SOUV-VVC. Soutěž Zlatá včela probíhala v letech 2002 a 2004 formou oblastních kol (obdobně jako u Oblastních setkání včelařské mládeže). Soutěž vyvrcholila celorepublikovým kolem pořádaným ve SOUV?VVC. Od roku 2001 se v prostorách SOUV-VVC pravidelně koná Letní škola mladých včelařů (LŠMV).
 • Od stejného roku došlo k přeměně korespondenční soutěže odborně orientované na včelařství na soutěž obecně přírodovědnou. ČSV ji vyhlašoval ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Českým rybářským svazem a Českým zahrádkářským svazem. Soutěžní otázky publikovaly časopisy Včelařství, Myslivost, Rybářství a Zahrádkář. Ročně se korespondenční soutěže účastnilo okolo 500 zájemců. Výsledky byly vyhlašovány u příležitosti národní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva v Lysé nad Labem.

5. Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu včelstev u jednotlivých chovatelů

 • V uplynulém období se podařilo vytvořit podmínky pro realizaci opatření podle nařízení Rady a Komise (ES) č. 797 a 917/2004, z nichž vychází nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb. Poprvé je tak možno přispět na investice do vybavení medáren i racionalizaci kočování.

6. Spolupracovat s orgány Státní veterinární správy ČR i se subjekty působícími v oblasti boje proti nemocem a nákazám včel s cílem udržet dobrý zdravotní stav včelstev

 • Základním dokumentem je dohoda o spolupráci, uzavřená dne 12. dubna 2001. Účelem této dohody je spolupráce orgánů veterinární správy s ČSV, a to zejména při ochraně včel před nebezpečnými nákazami a při zajišťování péče o zdraví včel, péče o ochranu a tvorbu životního prostředí i v rámci včelařské a veterinární osvěty. Díky této dohodě bylo možno zachovat stávající systém boje s varroázou i spolupráci při školení nových prohlížitelů včelstev na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a ČSV.

7. Udržet vysokou úroveň plemenného chovu včel v ČR

 • V roce 2001 se ČSV stal uznaným chovatelským sdružením pro chov včely kraňské. Po celé hodnocené období postupně probíhala také přeměna jednotlivých tzv. vyšších chovů na chovy šlechtitelské. Počet aktivních chovů v období po VII. sjezdu se pohyboval mezi 70 až 80, chovy zaniklé byly průběžně nahrazovány chovy novými.
 • Až do roku 2004 byl z prostředků ČSV jako občanského sdružení podporován nákup kvalitních včelích matek pro chovatele ? členy ČSV. Od roku 2005 je podpora chovu matek začleněna do nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v opatření obnova včelstev. Cena matek není usměrňována a sazba příspěvku byla stanovena do 200 Kč na matku bez rozdílu druhu. Čeští včelaři platí za včelí matky ? ve srovnání s okolními státy ? nejnižší ceny.
 • Organizovaní včelaři vychovali v tomto období dalších zhruba 110 až 120 tisíc matek ročně. Díky ekonomické podpoře šlechtitelských chovů se podařilo zvýšit produkci kvalitních matek v letech 2001 až 2004 o 50 %.

8. Podpora zvýšení rentability chovu včel v České republice

 • Dlouhodobý komplexní úkol byl zajišťován v rámci možností zprostředkovaně při realizaci výzkumných úkolů z grantů získaných Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o., Dol. Byl zapracován do českého programu na opatření ke zlepšení výroby a prodeje medu podle nařízení Rady (ES) č. 797/2004 a nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a následně pak do nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb. Kromě přímých a nepřímých podpor se jedná i o propagaci nových technologií v ošetřování včelstev a realizaci včelích produktů za lepších podmínek.
 • Včelaři si mohli své odborné znalosti zdokonalit a seznámit se s novou racionální technologií na dvou konferencích zlepšovatelů a vynálezců: v roce 2002 v Praze-Letňanech a v roce 2004 v Nitře. Obdobně se osvědčila konference věnovaná problematice komerčního chovu včel, která proběhla v říjnu 2004 u příležitosti podzimní výstavy Zemědělec?Náš chov na výstavišti v Lysé nad Labem, a její pokračování v podobě konference obsahově orientované na získávání kvalitního medu se zaměřením na komerční provozy (v říjnu 2005).

9. Usilovat o rozvoj organizované opylovací služby

 • Vzhledem ke společensko-ekonomickým podmínkám se s největší pravděpodobností nepodaří celoplošně obnovit systém organizované opylovací služby.
 • Na základě pozměňovacího návrhu, který byl předložen naším tehdejším předsedou Josefem Mandíkem v Poslanecké sněmovně, byl zákonem č. 256/2002 Sb. ze dne 24. května 2002 změněn zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to doplněním znění odstavce 6 v paragrafu 25 o nové písmeno g), které s účinností ode dne 1. 1. 2003 umožňuje přesun kočovných vozů po silnici a místní komunikaci jako přípojných vozidel za traktorem.
 • Kočování se včelstvy je poprvé v naší historii podpořeno státem v rámci realizace nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb. (příspěvek na úpravu kočovných stanovišť ve výši 100 Kč na včelstvo, podpora na obnovu zařízení ve výši do 35 % investované částky, maximální výše příspěvku činí 100 000 Kč ročně a minimální investovaná suma 50 000 Kč).

10. Propagovat prodej tuzemských včelích produktů

 • Výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem, PragaAgro v Praze-Letňanech, Hobby v Českých Budějovicích, Země živitelka v Českých Budějovicích, výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku v Brně, výstavy v krajských, okresních a dalších městech.
 • Série pěti nových barevných tematických plakátů (Opylování hmyzosnubných rostlin, Včela pro pestrost přírody, Kvalita jako nejvyšší princip, Užitek z chovu včel, Včelí produkty pro zdraví a krásu), včelařský kalendářík.
 • Soutěže Český med, O nejlepší medovinu.
 • Program propagace medu na vnitřním trhu EU s názvem Med ? zvýšení jeho domácí spotřeby.
 • Průmyslově-právní ochrana českého medu.
 • Svazová norma Český med (od roku 1999).
 • Prosazení prodeje ?ze dvora? do zákona o veterinární péči.

11. Podporovat rozvoj výkupní sítě včelích produktů

 • Plošné pokrytí sítí výkupců medu.
 • Pád výkupních cen medu.
 • Svaz inicioval jednání o intervenčním nákupu medu.

12. Zefektivňovat činnost ekonomických subjektů s majetkovým podílem ČSV

 • Včela Předboj, a. s.: Po převážnou část své existence sehrávala Včela Předboj (VP) velmi pozitivní úlohu v konkurenčním boji za vyšší výkupní cenu medu od včelařů. Nebýt podpory ČSV nemohla by tuto pozitivní úlohu plnit. I přesto však včelaři nepochopili význam podniku. Úpis nových akcií (vyhlášený dne 8. 6. 2000) byl neúspěšný. Namísto vypsaných 15 milionů Kč bylo v rámci úpisu získáno pouze 0,8 milionu Kč. V důsledku trvalého nedostatku provozního kapitálu bylo v roce 2001 zahájeno jednání s potenciálními investory. Členové ÚV rozhodli veřejným hlasováním o tom, že činnost VP nebude ukončena. Poté ÚV přijal usnesení, jímž schválil vstup dvou fyzických osob do a. s. za stanovených podmínek. Pověřil PÚV uzavřením smlouvy o prodeji majoritního podílu v a. s. Dne 11. 4. 2002 akcionáři odvolali členy dosavadní dozorčí rady a schválili změnu stanov. Vedení VP seznámilo akcionáře s novými členy představenstva a dozorčí rady. Rozhodovat začali noví majitelé a začala se psát nová historie VP. Bohužel, bez možnosti rozhodování ze strany ČSV. Základním cílem vedení a. s. bylo zajistit plynulý přechod VP při vstupu ČR do EU při zajištění stávajících aktivit. Všechna schvalovací a kontrolní řízení proběhla v souladu s podmínkami Státní veterinární správy ČR, Celní správy ČR, finančního úřadu a dalších institucí. VP se zařadila mezi podniky, které mohly zpracovávat med a umísťovat ho na trhu EU i mimo něj, vyrábět medovinu a obchodovat s tímto artiklem na českém, evropském i mimoevropském trhu. Velmi důležité bylo minimalizovat ztráty. V roce 2004 vzrostly výnosy oproti stejnému období roku 2003 o 40 %, snížením počtu zaměstnanců a dalšími racionalizačními opatřeními společnosti klesly režijní náklady o 50 %, účetní ztráta dosáhla 44 % ztráty předchozího roku. Představenstvo přesto rozhodlo o utlumení činnosti (28. 6. 2004). Kvůli zamezení prohlubování ztráty ke dni 30. 9. 2004 zrušilo všechna pracovní místa. S ohledem na situaci ve firmě podal ČSV dne 3. 3. 2005 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a dne 9. 5. 2005 návrh věřitele na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Usnesením soudu ze dne 10. 8. 2005 bylo mj. rozhodnuto, že na majetek dlužníka (VP) se prohlašuje konkurz. Dne 25. 10. 2005 proběhlo u Krajského soudu v Praze jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek, volba věřitelského orgánu a přednesení zprávy správce o rozsahu, velikosti a zpeněžování konkurzní podstaty. Členy věřitelského výboru jsou Finanční úřad Praha-východ, ČSV a ČSOB.
 • Včelpo, spol. s r.o., Obora u Skalice nad Svitavou: Společnost průběžně plnila úkoly spojené se zajišťováním servisu včelařům na úseku výkupu a zpracování medu, vosku, propolisu a mateří kašičky. Do výroby byly plně zavedeny nové výrobky řady Honey Nut. Jako součást celkové modernizace výrobního provozu byla realizována investiční akce ve skladu hotových výrobků. Tou byla naplněna náročná veterinární i hygienická kritéria. Vedení společnosti se podařilo zpracovat velmi kvalitní projekt na modernizaci plnicího zařízení. Ten vyhověl podmínkám pro zařazení do programu SAPARD. Jde o mimořádný úspěch, který napomůže rozvoji provozu (plnicí a balicí linka) a k vyšší produktivitě práce. Med Včelpa s označením původu Český med byl jedním ze dvou reprezentantů ČR na mezinárodním semináři o označení původu medu ve Švýcarsku. V dubnu 2005 udělil certifikační orgán CERT-ACO Včelpu certifikát na zavedení a používání systému kritických bodů (HACCP) pro oblast výroby, výkupu, zpracování a prodej včelích produktů ? med, med ochucený, med s přísadami, mateří kašička a výrobu potravních doplňků. Tato certifikace zařadila Včelpo mezi výrobce potravin, kteří mohou deklarovat zdravotní nezávadnost výrobků ? potravin a potravních doplňků. Včelpu jako prvnímu zpracovateli medu v Česku byla ministerstvem zemědělství propůjčena národní značka kvality KLASA. V roce 2005 proběhla další investiční akce. Tentokráte šlo o rekonstrukci ve výrobně vosku. Hospodářský výsledek byl po celé hodnocené období kladný.
 • Včelařská prodejna a bistro ČSV, s.r.o., Praha: Prodejna obsazená jednou prodavačkou a jednou účetní nabízí široký sortiment včelích produktů a včelařských potřeb. Každým rokem vykazuje mírný zisk.
 • Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol: Hlavním posláním je výzkum v oblasti včelařství, poskytování poradenství. Ústav má šest detašovaných pracovišť. V roce 2004 se podařilo získat grant (u ministerstva zemědělství) k řešení komplexní problematiky včelařství v ČR. Významné místo v činnosti ústavu zaujaly v letech 2004 až 2005 ?funkční úkoly? ? zakázka ministerstva pokryla náklady na monitoring vyhledávaní moru včelího plodu a na monitoring účinnosti léčiv proti varroáze. V oblasti poradenství ústav zajišťoval od roku 2002 ve spolupráci s ČSV pořádání pěti až osmi kurzů a vydání různých přepracovaných monotematických brožur. Na roky 2004 až 2008 se podařilo získat finanční prostředky na řešení ministerského grantu s názvem Komplexní zabezpečení funkcí včelařství v podmínkách světové krize způsobené varroázou. Tento grant řeší nejdůležitější problémy našeho včelařství. Přidružená výroba zahrnovala především výrobu přípravků pro ošetření včelstev proti varroáze, výrobu medoviny, výrobu různých pomůcek ? aerosolových vyvíječů, agregátů, inseminačních přístrojů, značek na matky, kvasinek apod. Ústav ve všech hodnocených letech hospodařil se ziskem.
 • Střední odborné učiliště včelařské ? Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi (SOUV-VVC): 138 absolventů učebního oboru včelař; 6183 posluchačů různých forem vzdělávání, organizovaných pro potřeby svazu; 2825 posluchačů a návštěvníků akcí se včelařskou tematikou organizovaných pro širokou veřejnost a zájemce o včelařství z řad mládeže; expozice ČSV na Natuře Viva a PragaAgru; výcviková hala včelařských technologií, kurzy a semináře; koordinace soutěže Zlatá včela; Letní škola mladých včelařů; aktivy vedoucích včelařských kroužků mládeže, rekreačně vzdělávací pobyty pro rodiče a prarodiče s dětmi; podzimní a vánoční výstavy; prodejna včelařských potřeb; rekonstrukce všech interiérů ubytovacího zařízení; náklady pokryty výnosy z vedlejších činností

13. Zefektivnit systém činnosti organizačních složek ČSV

 • Vznikly krajské koordinační výbory (KKV).
 • Při ÚV pracovaly stálé komise pro práci s mládeží, racionalizační, svépomocného fondu, chovatelská. V případě potřeby byla svolávána komise pro nákazy včel a krajští osvětoví pracovníci.
 • Internetové stránky www.vcelarstvi.cz byly přepracovány a dostaly novou obsahovou náplň a grafiku.

V. DALŠÍ ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ SEKRETARIÁTEM ÚV ČSV

Vydavatelská činnost

Včelařství

Svazový a odborný měsíčník, členská výhoda. Celkový počet tiskových stran byl zvýšen z 28 na 48, zajištěn plnobarevný tisk (základní část časopisu), vnitřní přílohy začaly být vydávány pravidelně měsíčně, rozsah vnitřních příloh se zvýšil ze 4 na 16 tiskových stran, byla změněna grafika, bylo vytvořeno nové logo časopisu a zaregistrováno Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka, byl změněn druh papíru (přechod z novinového na časopisecký papír), výrazně se zlepšila práce s dopisovateli a kontakt se čtenáři, na podstatně vyšší úroveň se dostala spolupráce s redakční radou, vedením svazu a s hlavním vědeckým pracovištěm oboru (VÚVč), nově začaly být vydávány vnější přílohy (letáky, mimořádné přílohy), redakce byla vybavena moderní počítačovou technikou, náklad časopisu se snížil z 55 na 50 tisíc (přirozený úbytek členů ČSV).

Odborné včelařské překlady (OVP)

Byla provedena reorganizace práce mezi redakcemi Včelařství a OVP i uvnitř obou redakcí, byl zaveden kódový systém a další zlepšení pro práci s jednotlivými překlady, periodicita ? dvě vydání do roka (letní a zimní), k přípravě vydání začala v redakci Včelařství sloužit nová technika, byla změněna grafika vydání (nová je přehlednější).

Distribuce

Distribuci začal zajišťovat nový dodavatel služby ? Postservis Praha, tiskoviny jsou baleny do průhledné fólie, čtenáři je dostávají nepoškozené, zvýšilo se množství tiskovin odesílaných čtenářům ? členům svazu, činnost je plně automatizována, z důvodu realizace změny v distribuci tiskovin došlo i k dílčí modernizaci zařízení v expedici ČSV, změnou dodavatele služby došlo k úsporám na poštovném.

Právní činnost

Svépomocný fond

V období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005 bylo přiděleno do svépomocného fondu celkem 20 675 457 Kč. V roce 2002 byl na rok 2003 vybrán příděl do SF navýšený v důsledku povodní v Čechách. V roce 2002 byl vyplacen právě s ohledem na povodňové škody dvojnásobný příspěvek (3 543 594 Kč) vzhledem ke dlouhodobému průměru. Celkem byla vyplacena na příspěvky ze svépomocného fondu ke dni 30. 6. 2005 částka 8 539 791 Kč. Do konce roku 2005 se počítá ještě s výplatou zhruba 1 milionu Kč. Zatím bylo vyřízeno 1 275 žádostí. Do konce tohoto roku se počítá ještě se 150 žádostmi. Rezerva fondu činí asi 14 milionů Kč.

Právní oddělení zajišťuje dále činnost

v oblasti soudních sporů, úrazového pojištění, vyřizování dotazů, přípravy vydání právních publikací a vnitřních předpisů, stará se o nemovitý majetek svazu.

Ekonomická činnost

Ekonomické oddělení

Toto pracoviště zajišťuje chod svazu po hospodářské stránce. ČSV hospodařil podle plánů schválených ÚV. Výsledky hospodaření byly opět schvalovány ÚV. Z dosažených ekonomických výsledků je zřejmé, že svaz hospodařil úsporně, že se podařilo zajistit veškeré plánované akce a současně byly vytvořeny dobré předpoklady pro činnost a hospodaření ČSV do dalšího období.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů