Přírodě a společnosti včelařství víc dává než bere III.

Z historie, z dostupného českého odborného včelařského měsíčníku a z dob první společné valné hromady českých a moravských včelařů je patrno, že nejdůležitějším byly vytyčené a schválené úkoly, lépe řečeno plán budoucí existence a významu organizace pro určité období. Takové plánování zaneslo do činnosti sjezdu významnou změnu charakteru jednání představitelů ČSV dnes. Jsou-li tito lidé opravdoví odborníci, dokážou nejen diskutovat, ale i jednat a řídit sdružení v zájmu vyšší úrovně a dnes i prosperity.(Program druhého dne sjezdu)

Plánování a cíle v budoucnosti ČSV jsou důležité. Schválené úkoly sjezdu, přímo i nepřímo určují postavení včelaře ve společnosti u nás. Takové plánování neztratilo svou opodstatněnost ani v dnešní době ve Společenství evropských států. Zmiňuji to proto, protože i dnes má orgán zájmového profesního sdružení ČSV orgán - sjezd, který rozhoduje a volí ze svých řad takové vyvolené, kteří musí mít schopnosti k uspokojení celkového požadavku organizace.

Ovšem zpět v tomto duchu k tomu, co mají hosté sjezdu v rukou a že není toho málo je ve veškeré vážnosti zřejmé.


Po ukončení bodu z jedenácté hodiny přichází bod hodiny dvanácté. Na sjezdu ČSV dojde na pořadí zpráva ústřední kontrolní revizní komise (ÚKRK) Českého svazu včelařů. Takový název uskupení uvnitř svazu samo osobě přináší pozornost, zda-li činnost ústředního výboru, sekretariátu, organizačních složek a také všech subjektů řízených svazem, byla v pořádku. Takovým subjektem byla i např. Včela Předboj a.s.

Jakou zprávu předloží tato komise sjezdu ? Bude objektivní? Pouze bych spekuloval, protože takovou zprávu účastníci bohužel nedostali písemně spolu s pozvánkou. Musí se podle všeho spokojit zřejmě s ústním podání řečníků z řad členů ÚKRK. Tudíž mohu pouze připomenout, že těsně před obědem se bude předávat vyznamenání.


Po obědě nastává podle programu diskusní ovzduší, které má a to upozorňuji, pouze a jen asi 2 x 60 minut.
Je velkým otazníkem, zda-li bude sjezd spokojen ze situací, která není vskutku vůbec jasná a také není vůbec jasné, proč dochází k určitému boji a to nejen formou článků ve svazovém časopisu s výkupci, vývozci a zpracovateli medu, kteří pouze reagují jako nezávislé podnikatelské subjekty na poli trhu. Také je otázkou bez odpovědi, kdo je jmenovitě tím nepřítelem svazu, které popsal v jednom posledním předsjezdovém článku předseda Sojka a také jaká je a byla slušnost při jednání s podřízenými pana tajemníka Peroutky, která je také tématem diskuzí Včelařské konference na internetu.

Druhý nejdůležitější den sjezdu. Je otázkou co je vrcholnou událostí pro sjezd. Jsou to tyto položky v bodě, po půl deváté. Jsou to volby.
Volí se budoucí ÚV, ÚKRK. Tím vše nekončí. Dále ustanovující zasedání ÚV. (viz. stanovy pod článkem)

Usnesení, jak známo, je dokladem o setkání. Jinak tomu není ani na tomto sjezdu. Usnesení a jeho schválení je poslední bodem v jednání VIII. sjezdu ČSV v roce 2005.

Přeji všem účastníkům sjezdu, aby schválení usnesení bylo nejen zdárným koncem sjezdu , ale aby cesta, po které se budeme všichni včelaři po sjezdu vydávat, byla správná a bez kolizí. Chtěl bych také na závěr popřát všem voličům a jejím rukám co nejlepší volbu, protože jde o budoucnost nastávajících dalších pět let života ČSV.
__________________________________________
§ 7


Ústřední výbor

 1. Ústřední výbor je řídicím a výkonným orgánem svazu.
 2. V ústředním výboru se ustavují tyto funkce: předseda, místopředsedové, tajemník.
 3. Ústřední výbor:

  1. stanovuje počet členů předsednictva, volí a odvolává je a stanovuje počet, popř. funkce členů předsednictva, kteří budou volené funkce v předsednictvu vykonávat v pracovněprávním vztahu;
  2. řídí činnost svazu mezi sjezdy, zajišťuje plnění cílů svazu a realizaci přijatých úkolů a usnesení sjezdu;
  3. svolává sjezd a připravuje materiály pro jednání sjezdu a zabezpečuje jeho organizační zajištění;
  4. předkládá sjezdu zprávu o činnosti svazu a ústředního výboru;
  5. zřizuje sekretariát ústředního výboru, stanovuje systemizaci jeho funkcí a počet zaměstnanců;
  6. ustavuje odborné komise a jmenuje jejich členy;
  7. jmenuje a odvolává učitele včelařství a včelařské odborníky;
  8. vydává svazové pokyny, směrnice, volební a jednací řády;
  9. stanovuje výši členských příspěvků, které jsou základní organizace povinny odvádět do rozpočtu ústředního výboru, a termín jejich splatnosti; rozhoduje o přídělu podílu členských příspěvků do rozpočtů okresních výborů;
  10. stanovuje případné sankce při prodlení základních organizací s odvodem členského příspěvku do rozpočtu ústředního výboru a rozhoduje o úhradě peněžitých sankcí, které budou případně ČSV uděleny za porušení obecně závazných směrnic a pokynů pro poskytování příspěvků a dotací;
  11. projednává a schvaluje roční plán činnosti a hospodaření svazu, zprávu o ročním hospodaření a činnost svazu a účetní závěrku;
  12. provádí výklad stanov;
  13. jmenuje na návrh předsednictva redakční radu odborných časopisů a případně jejich redaktory.


 4. Ústřední výbor je za svou činnost odpovědný sjezdu.
 5. Ústřední výbor je oprávněn provést v případě zájmu a potřeb svazu nezbytné a účelné změny stanov s výjimkou ustanovení o sjezdu a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních a revizních komisí a o zániku svazu.
 6. Zasedání ústředního výboru svolává předsednictvo ústředního výboru podle plánu činnosti nejméně dvakrát za rok. Předsednictvo je povinno svolat ústřední výbor, požádá-li o to alespoň polovina jeho členů.
 7. Jednání ústředního výboru řídí předseda ústředního výboru nebo ústředním výborem pověřený člen.
 8. Schvaluje zakládání obchodních společností a družstev nebo členství v nich a dalších zařízení podle § 3 c) stanov.
 9. Ústřední výbor může na návrh předsednictva po předchozím projednání s příslušnými OV ČSV rozhodnout hlasováním o odvolání člena ústředního výboru z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.§ 8


Předsednictvo ústředního výboru

 1. Předsednictvo ústředního výboru je statutárním orgánem svazu a výkonným orgánem ústředního výboru. Je oprávněno jednat ve všech věcech svazu.
 2. Předsednictvo ústředního výboru volí ze svých členů předsedu, jednoho až dva místopředsedy a tajemníka, kteří jsou zároveň předsedou, místopředsedy a tajemníkem Českého svazu včelařů a jeho ústředního výboru. Další členové předsednictva mohou být pověřeni řízením odborných a dalších dílčích činností. Jednat jménem svazu a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni předseda, místopředseda a tajemník. Podepisování za svaz se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a tajemník nebo jiná předsednictvem zmocněná osoba.
 3. Zasedání předsednictva svolává podle plánu činnosti ústředního výboru nebo v případě mimořádné potřeby předseda ústředního výboru.
 4. Zasedání předsednictva řídí předseda nebo v případě potřeby jiný předsednictvem pověřený člen.
 5. Předsednictvo:
  1. zajišťuje realizaci usnesení ústředního výboru a rozhoduje o vzniku, změnách a skončení pracovněprávních vztahů zaměstnanců včetně obsazování a uvolňování z funkcí a pracovních činností v sekretariátu ústředního výboru a prostřednictvím tajemníka řídí sekretariát;
  2. zajišťuje usnesení Ústředního výboru Českého svazu včelařů o založení obchodních společností a družstev nebo členství v nich a dalších zařízeních;
  3. připravuje materiály pro jednání ústředního výboru a svolává jeho zasedání a podává mu zprávy o své činnosti;
  4. hospodaří podle schváleného rozpočtu a rozhodnutí ústředního výboru s prostředky svazu;
  5. rozhoduje o neodkladných záležitostech příslušejících ústřednímu výboru; toto rozhodnutí předkládá k projednání a schválení nejbližšímu zasedání ústředního výboru.
 6. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti předsednictva může vyřídit předseda s tajemníkem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření má tuto pravomoc místopředseda. O způsobu vyřízení informují předsednictvo na nejbližším zasedání.

Poslední články

Značení matek

Rok 2023

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů