Podpora včelařství v roce 2003

Jako v letech minulých, tak i v letošním roce, dostanou včelaři nějakou podporu od státu. Znění vyhlášky vlády, směrnice ČSV a jak to bude probíhat, to vše najdete v tomto článku.

 

Obsah přílohy Včelařství 8/2003 a formuláře k vyplnění

Obecné pokyny
Účelem těchto pokynů je upozornit členy Českého svazu včelařů na Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, programy k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve smyslu znění Nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb. Co zemědělství):
Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát při splnění kritérií stanovených tímto nařízením dotace fyzickým nebo právnickým osobám, které zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží „Čestným prohlášením\", jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení.
Ministerstvo zemědělství České republiky vydalo v Praze dne 21. ledna 2002 pod Č.j. 2272/02 -1000 „Organizační pokyny\" k zabezpečení poskytování finanční podpory podle Nařízení vlády č. 500/2001 Sb. ze dne 31. prosince 2001, kterým se mění Nařízení vlády č. 505/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 2000, jímž se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, a kritéria pro jejich posuzování. Z Nařízení vlády č. 500/2001 Sb. a „Organizačních pokynů\" vybíráme nejdůležitější části týkající se včelařství.
Žádost o poskytnutí dotace podává:
• chovatel včel (žadatel) pouze jedenkrát na ZO ČSV, jejímž je členem;
• neorganizovaný chovatel podává žádost u ZO, na jejímž území má umístěna včelstva - a to nejpozději do 15. září roku, v němž má být dotace poskytnuta (2003).
Není-li žádost v této lhůtě doručena, dotace se neposkytne.
Žádost o poskytnutí dotace je obsažena v přílohách č. l a 15 (jsou to přílohy k nařízení vlády). Dotace na podporu včelařství je ohodnocena 150 korunami na každé včelstvo za-zimované v roce.
Dotace nepřísluší žadateli, který ke dni podání žádosti nebo ke dni vydání rozhodnutí nemá vypořádány své splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenční-mu fondu, PGRLF, a.s., Pozemkovému fondu ČR a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o půjčkách, dotacích a podporách a splatné závazky vyplývající z restitučních a transformačních předpisů na základě pravomocných soudních rozhodnutí.

USTANOVENÍ: v souladu s § 15zákona č. 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech) si Ministerstvo zemědělství ČR vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace. v případě zjištění skutečností opravňujících ministerstvo k odnětí dotace a v případě rozpočtových opatření přijatých vládou České republiky.
Zemědělská agentura Ministerstva zemědělství ČR v součinnosti s organizačními složkami ČSV je povinna provádět kontroly plnění účelu, na který byly dotace poskytnuty.
Nařízení vlády č. 505 bylo vydáno ve Sbírce zákonů č. 505/2000, ve znění Nařízení vlády č. 500/2001 Sb., jež je k dispozici společně s „Organizačními pokyny\" k tomuto nařízení na zemědělských agenturách Ministerstva zemědělství ČR a na internetových stránkách www.mze.cz.
Na základě „Organizačních pokynů\" (bod C, č. 2) vydává Český svaz včelařů vnitřní směrnici pro realizaci programu podpory včelařství podle § 12 písm. a) bodu 4 Nařízení vlády č. 505/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 500/2001 Sb.


Směrnice ČSV č. 1/2003 o poskytnutí dotace v roce 2003

Podmínky pro poskytnutí dotace a postup podávání žádostí
Žadatel tj. včelař) podává oboustrannou „Žádost o poskytnutí dotace\" (příloha č. l k Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 500/2001 Sb.), která se skládá z části A a z části B. K žádosti je žadatel povinen přiložit „Čestné prohlášení\" žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 (příloha č. 15 k Nařízení vlády č 505/2000 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 500/2001 Sb.). Žadatel v žádosti dokládá své
identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v příloze včetně „Čestného prohlášení\". Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě.
Žádost je společná pro fyzické osoby (FO) a pro právnické osoby (PO) - podnikatele.
Žadatel (včelař FO) vyplní kolonky číslo 4, 7 až 10 a kolonky 15 až 19. Případně pro doručování vyplní část „Adresa pro doručování\" (kolonku 22 až 28).
Včelař - člen ČSV podává žádost u své základní organizace do 15. září 2003 včetně. Člen ČSV, jenž má umístěna včelstva v obvodu jiné ZO ČSV, než u které je členem, předkládá k žádosti potvrzení této organizace o tom, že uvedený počet včelstev je u ní řádně hlášen a registrován a že u této ZO ČSV nepodal žádost.
Včelař - nečlen ČSV podává žádost u té základní organizace, na jejímž území má umístěna včelstva, také do 15. září 2003 včetně.
Sazba je ve výši 150 Kč na zazimované včelstvo. Za zazimované včelstvo se počítá včelstvo, které plně obsedá nejméně 7 plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává) a skýtá záruku zdárného přezimování.
Předseda ZO ČSV převezme od jednotlivých včelařů do 15. září 2003 včetně řádně vyplněnou „Žádost\" (příloha č. l nařízení vlády) a „Čestné prohlášení\" (příloha č. 15 nařízení vlády). Včelař v části B „Žádosti\" vyplní před předsedou ZO
ČSV datum a místo podání žádosti a žádost vlastnoručně podepíše. Podpis ověří předseda ZO ČSV
Žádosti a čestná prohlášení zůstanou uloženy u ZO ČSV po dobu 10 let.
Základní organizace ČSV podle celkového počtu včelstevvyplní „Sumární žádost o poskytnutí dotace v roce 2003\" (ta bude přílohou oběžníku) a zašle nejpozději do 30. září 2003 včetně na sekretariát ÚV ČSV, Křemencová 8, Praha l, PSČ 115 24.
Není-li žádost ve stanovených
lhůtách doručena, dotace se neposkytne!
Sekretariát ÚV ČSV zpracuje přijaté žádosti od základních organizací a podá je na Ministerstvo zemědělství ČR nejpozději do 15. října 2003. Po poskytnutí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství ČR zašle sekretariát ÚV ČSV obratem požadované finanční prostředky na účet ZO ČSV
Ing. Josef MANDÍK,v.r. předseda
MVDr. Miloslav PEROUTKA, CSc., v.r.
tajemník

Organizační pokyny k výplatě finančních prostředků

Finanční prostředky na dotaci poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR budou rozesílány na účty základních organizací ČSV.
ZO ČSV při výplatě finančních prostředků předkládá „Seznam včelařů žádajících o dotaci v roce
•2003\".   (Seznam bude přílohou oběžníku). Žadatel (včelař) při výplatě finančních prostředků musí převzetí vyplacené částky stvrdit podpisem v „Seznamu\".
Pokud se žadatel nemůže dostavit k výplatě finančních prostředků:
• může pověřit jinou osobu plnou mocí k převzetí požadované částky. Plné moci ZO ČSV přikládá k originálu „Seznamu\";
• ZO ČSV může požadovanou částku zaslat poštovní poukázkou nebo převodním příkazem.
Platba musí být v plné výši, tj. 150 Kč na jedno zazimované včelstvo u dotace v roce 2003- Nelze z této částky .odečítat náklady spojené s úhradou poštovného, ani poplatky banky. Tyto poplatky musejí uhradit ZO ČSV ze svých zdrojů. Členské příspěvky na rok 2004 si bude muset zaplatit člen ČSV odděleně. Je nepřípustné, aby ZO
ČSV při zaslání dotace odečetla z požadované částky náklady s odesíláním peněz nebo členské příspěvky na rok 2004.
Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, který se spolu s revizní komisí ZO ČSV přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na něž jsou požadovány finanční prostředky.
Získá-li dotaci příjemce, jenž uvedl v žádosti nepravdivé údaje nebo nesplnil ustanovení rozhodnutí, je povinen v souladu s § 44 zákona č. 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech) neprodleně poskytnutou dotaci odvést (vrátit zpět) do státního rozpočtu prostřednictvím ZO ČSV. Vrácené finanční prostředky základní organizace obratem převede na stanovený účet ÚV ČSV. Číslo účtu bude uvedené v oběžníku.
Základní organizaci ČSV, která nesplní podmínky „Obecných pokynů\", vyúčtování a vyplácení podpory včelařství a nevyplacené finanční prostředky nevrátí do 15. prosince 2003, nebude poskytnuta dotace na rok 2004.
Dotace se daní tím, že se připočte k ostatním příjmům podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. (o daních).
Podle § 4 odst. l zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů ve znění pozdějších novel) jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny dotace ze státního rozpočtu pouze v případě jejich použití na pořízení hmotného investičního majetku nebo jeho technického zhodnocení. Od daně nejsou osvobozeny příjmy plynoucí z dotací neinvestičního charakteru.
Ke snadnějšímu zpracování statistického výkazu o včelařství v ZO ČSV za rok 2003 vyplní chovatel včel zadní stranu „Čestného prohlášení\" (příloha č. 15 nařízení vlády).
Žádáme všechny funkcionáře základních organizací a okresních výborů ČSV, aby věnovali kontrole kvality a počtu včelstev, žádostem a následné výplatě dotace co největší pozornost a postupovali podle těchto závazných směrnic.
Ing. Josef MANDÍK,
v.r. předseda

MVDr. Miloslav PEROUTKA, CSc., v.r.
tajemník

Upozornění:

Příspěvek na proces zazimování včelstev v roce 2003 nebude poskytnut!

Finanční prostředky jsou přerozděleny na nepřímé dotace, o jejichž výši a způsobu rozdělování je pojednáno v časopise Včelařství č. 5/2003 na straně 118.
Organizační pokyny k podání „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2003\"
l) Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášky č. 357/2001 Sb. je každý chovatel včel povinen vyplnit formulář „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť\". Formulář najdete v této příloze Včelařství na straně IX, vzor jeho vyplnění na sousední straně VIII.
2) Vyplněné „Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť\" odevzdá chovatel základní organizaci Českého svazu včelařů společně se žádostí o dotaci na podporu včelařství - a to do 15. září 2003.
3) Základní organizace Českého svazu včelařů odešle „Hlášení o počtu
včelstev a umístění stanovišť\" společně se sumární částí žádosti o dotaci na sekretariát ÚV ČSV, Křemencová 8, 115 24 Praha l - a to do 30. září 2003.
Ing. Josef MANDÍK, v.r. předseda
MVDr. Miloslav PEROUTKA, CSc.,v.r.
tajemník

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů